فرش قرمز برای عامل ورود خون های آلوده و شیوع بیماری ایدز در ایران