از هزینه های سرسام آور درمان تا بی مهری مسئولان/سفره زیرمیزی پزشکان همچنان پهن است