انقلاب اسلامی ایرانی نشات گرفته از اسلام ناب محمدی است