پشت پرده یک زمینه‌سازی وقیحانه رونمایی از پیاده‌نظام رسانه‌ای فرانسه در ایران!