مشاور رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور:فعالیت5 هزار بانوی خیر مدرسه ساز در کشور