روایت "جاده سنگفرش" گرمسار از زبان پروفسور کردوانی