معمای دریافت حق بیمه مسکن مهر و وعده روحانی برای اتمام طرح‌های ناتمام