بهام در قرارداد ایرباس‌ها در صورت وضع تحریم‌‌های جدید